Chào mừng ngày người khuyết tật Việt Nam

Giới thiệu:

Chương trình chào mừng ngày người khuyết tật Việt Nam 2023 có chủ đề “Thể thao - Hòa nhập - Vươn lên” do Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác người khuyết tật; thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao đối với người khuyết tật. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác người khuyết tật, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao đối với người khuyết tật.